Del 2 – modulbeskrivelser

Herunder kan du se de enkelte fag / moduler på musiklærer-uddannelsen del 2.

Hvis du gerne vil se en mere detaljeret modulbeskrivelse, så kontakt os på mail@musik-konsulenterne.dk eller ring på 53 86 24 86.


Musikforståelse

Musiklytning og -oplevelse

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: at kunne planlægge, gennemføre og evaluere en varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse, samt at kunne formulere undervisnings- og læringsmål for aktiviteterne.

Vidensmål: metoder til at arbejde med musikoplevelse, musiklytning og musikalsk udvikling. 


Musikkulturer / Musikkens betydning

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: at kunneplanlægge, gennemføre og evaluere en varieret og aktiverende undervisning i musikkulturer og musikkens betydning. Musik i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen. Musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen.

Vidensmål: Musik i et psykologisk, oplevelsesmæssigt og æstetisk perspektiv. Musik i forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier. Begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold. Bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt.


Musikhistorie, -teori, -analyse og perspektivering

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: musikhistorie, musikteori og musikalsk analyse. Musikalske genrer, stilarter, komponister  og den overordnede musikhistorie. Perspektivere musik som historisk fænomen. Perspektivere musik som strukturelt, æstetisk og kulturelt fænomen.

Vidensmål: fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter. Formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra forskellige historiske perioder.


Musikdidaktik

Undervisningsforløb / læreplaner / årsplaner / læremidler / evalueringsmetoder mm.

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: Viden om “Fælles mål” i musikfaget. Udvælgelse af læremidler / undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb. Evalueringsmetoder og analyse af egen og andres musikundervisning med henblik på udvikling af musikundervisning gennem anvendelse af data fra disse.

Vidensmål: musikalsk læring og progression, læreplaner i musik og læremidler i faget. Musikfagets formål og indhold og begrundelser for musikfagets berettigelse. Analysere undervisningsmidler i forhold til undervisningens mål og indhold. Forskning på området.


Undervisningsdifferentiering og tværfaglighed

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: Formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning. Indsigt i de forskellige musiklærerroller (leder, dirigent, inspirator mm.) Planlægge og udføre undervisning i musik ud fra elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer. Anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen.

Vidensmål: tværfaglighed – anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen. Undervisningsmetodik, klasseledelse og musik, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser. Musikpædagogisk teori og børns musikalske udvikling.


Klasserumsledelse og undervisningsmetodik

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: at kunne anvende strukturering, musikopdragelse, konkrete redskaber og materialer til at skabe ro og flow i musikundervisningen i praksis, samt øget fokus på korrekt stemmebrug i undervisningssituationer.

Vidensmål: undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser


Musik på specialområdet

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: Musikfagets vigtighed for den kognitive udvikling. Den stramme struktur, der stadig giver plads til dagsformen hos eleverne. Musik som kommunikator. Kropslig funderet læring. Elevforudsætninger for en vellykket musiktime og den kognitive udvikling af arbejdshukommelsen.

Vidensmål: Vores sanseapparat ift. syns- og høresansen, social udvikling med prosociale aktiviteter, musik og emotioner, musik og neuropædagogik – forskning på området.